Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Vásárlási feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
https://ashbury.hu/ weboldal használatához

A https://ashbury.hu/ weboldalt üzemeltető társaság (a továbbiakban: Üzemeltető) általános adatai:
Üzemeltető neve: Gorza Richárd Zsolt e.v.
Üzemeltető székhelye: 9700. Szombathely Váci Mihály utca 35
Üzemeltető nyilvántartási száma: 57843496
Üzemeltető nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Üzemeltető képviselője: Gorza Richárd Zsolt
Üzemeltető adószáma: 59797827-1-38
Társaság elérhetősége: dressbyashbury@gmail.com
ÁSZF hatályba lépésének napja 2023.01.10. 
1. BEVEZETÉS ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) annak érdekében kerültek
megalkotásra, hogy a https://ashbury.hu honlap (a továbbiakban: Honlap) Üzemeltetője által
nyújtott szolgáltatások megfelelő módon keretbe foglalásra és szabályozásra kerüljenek.
A honlapon történő adatkezelésről Üzemeltető külön adatkezelési tájékoztatót tesz elérhetővé a
Honlapon az alábbi elérhetőségen: ………………………………………………………………...
Amennyiben Látogató vagy Felhasználó igénybe veszi a Honlap bármely szolgáltatását, akkor
azzal elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket.
1.1. Az ÁSZF célja
Jelen ÁSZF célja a Honlap felhasználására irányadó általános szabályok keretbe
foglalása.
1.2. Az ÁSZF hatálya
Jelen ÁSZF kizárólag a Honlapot Látogatók és Felhasználók vonatkozásában határoz
meg keretrendelkezéseket, tehát a Látogatók egymás közötti, a Felhasználók egymás
közötti, illetve a Látogatók és a Felhasználók egymás közötti jogviszonyát nem
szabályozza.
Jelen ÁSZF a preambulumban meghatározott időponttól kezdődően hatályos.
Az ÁSZF-et érintő valamennyi módosítás minden esetben félkövér dőlt betűvel kerül
jelölésre.
1.3. Alkalmazandó jogszabályok
Jelen ÁSZF esetében – különösen, de nem kizárólagosan – az alábbi jogszabályok az
irányadók:

2

 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (Infotv.)
 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető
feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.)
 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről (Ekertv.)
 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról (Szjt.)
 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti
szerződések részletes szabályairól (Fgykr.)
 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés
keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények
intézésének eljárási szabályairól (Szkr.)
 Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon
kívül helyezéséről (GDPR)
2. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
Adatkezelési Tájékoztató: a Honlap használatához szükséges, a Látogatók és Felhasználók
adatainak kezelésével kapcsolatos tájékoztató dokumentum, amely nem része jelen ÁSZF-nek, de
amelyet kötelesek Látogatók és Felhasználók megismerni és elfogadni.
Egyedi Szerződés: Üzemeltető (az adott Egyedi Szerződésben Eladó, illetve Bérbeadó) és
Felhasználó (az adott Egyedi Szerződésben Vevő, illetve Bérlő) között a Honlapon elérhető
Termék adásvétele érdekében magyar nyelven létrejött egyedi szerződés.
Egyedi Megrendelés: minden olyan Megrendelés, amely az alábbi feltételek valamelyikével
rendelkezik:
a) a Honlapon nem szereplő, de az Üzemeltető által fenntartott valamelyik közösségi
platformon (Facebook vagy Instagram) szereplő olyan ruhanemű, amely Felhasználó általi
Egyedi Megrendelés keretében válik Termékké;
b) a Honlapon meghatározott paraméterektől (méret, szín, díszítés, stb.) eltérő formában
szereplő olyan ruhanemű, amely Felhasználó általi Egyedi Megrendelés keretében válik
Termékké;
c) a Honlapon elérhető Termékektől független módon és helyen elérhető olyan ruhanemű,
amely Felhasználó általi Egyedi Megrendelés keretében válik Termékké;
Elérhetőség: olyan, a Honlapon található elektronikus felület, ahol a Honlap látogatói kapcsolatba
léphetnek Üzemeltetővel, amennyiben kérdésük vagy észrevételük merül fel.
Felek: Üzemeltető, Látogató és Felhasználó együttesen.
Felhasználó: a Honlapon regisztrált Látogató.

3

Fiók: olyan belső adatlap, amelyet a Felhasználó a Honlapon történő regisztrációja során hoz létre
és amelyen a Felhasználó eddigi, Honlaphoz kapcsolódó tevékenysége követhető, illetve ahol
megadott adatai módosíthatók.
Honlap: a https://ashbury.hu/ internetes oldal.
Látogató: a Holnapot regisztráció nélkül meglátogató magyar nyelvet értő, a Holnap látogatási
feltételeit elfogadó természetes személy.
Megrendelés: a Honlapon elérhető Termék Látogató vagy Felhasználó általi megvásárlása;
Regisztráció: a Honlap egyes, meghatározott funkcióinak igénybevételéhez szükséges folyamat,
amelynek során Látogató annak érdekében, hogy regisztrált Felhasználóvá válhasson,
meghatározott adatokat ad meg.
Termék: a Honlapon Üzemeltető által eladásra kínált bármilyen típusú ruhanemű, ideértve a
Speciális Terméket is.
Speciális Termék: Üzemeltető által a Honlapon eladásra kínált fehérnemű, illetve fürdőruha.
Üzemeltető: a Honlapot üzemeltető Gorza Richárd Zsolt (székhely: 9700, Szombathely Váci Mihály u. 35 )
2.); Nyilvántartási szám:57843496 képviseli: Gorza Richárd Zsolt e.v.).
Üzemeltetői Tartalom: minden, az Üzemeltető által közzétett tartalom, amelyet Felhasználók
kötelesek megismerni és amelyek ismeretének hiányára Üzemeltetővel szemben nem
hivatkozhatnak.
3. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK
A Honlapot Üzemeltető üzemelteti és biztosítja annak folyamatos megfelelő működését.
A Honlap célja, hogy lehetőséget biztosítson a Látogatók, illetve a Felhasználók részére a
Honlapon elérhető Termék megvásárlásával kapcsolatban.
Látogató a Honlap megnyitásával, illetve használatával kifejezetten nyilatkozik, hogy a Holnaphoz
kapcsolódó jelen ÁSZF-et és Adatkezelési Tájékoztatót elfogadta.
Üzemeltető a Honlap használatát jogszerűen és tisztességesen, valamint átlátható módon biztosítja
Felhasználók számára, továbbá tiszteletben tartja alapvető jogaikat és szabadságaikat is.
4. AZ ÁSZF ÉS A HONLAPON ELÉRHETŐ EGYÉB DOKUMENTUMOK KAPCSOLATA
4.1. Az ÁSZF és a Honlapon elérhető egyéb dokumentumok kapcsolata
Üzemeltető a Honlapon a Látogatók és Felhasználók részére elérhetővé teszi
folyamatosan az ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatót, azonban a két dokumentum
egymástól elkülönül, az ÁSZF-nek nem képezi mellékletét az Adatkezelési
Tájékoztató.

4

Az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató a Honlapon folyamatosan frissítve, mindig
hatályos változatban elérhető.
4.2. Az ÁSZF módosítására és megszűnésére irányadó rendelkezések
Üzemeltető a Honlapon közzétett ÁSZF-et saját egyoldalú döntése alapján jogosult
bármikor módosítani vagy kiegészíteni és a módosításokat haladéktalanul közzétenni a
Honlapon.
Jelen ÁSZF a preambulumban meghatározott időtől kezdődően határozatlan ideig
hatályos és megszűnik, ha
a) az Üzemeltető az ÁSZF visszavonásáról rendelkezik; vagy
b) a Honlap megszűnik.
5. A REGISZTRÁCIÓ ÉS FOLYAMATA
Látogató tudomásul veszi, hogy a Honlap egyes meghatározott funkciói (például Kívánságlista,
Korábbi Rendelések) kizárólag regisztráció mellett érhetőek el, egyébként nem rendelkezik
hozzáféréssel a Felhasználók részére biztosított felülethez, illetve a részükre nyújtott
szolgáltatásokhoz.
Látogató és Felhasználó kizárólag magyar nyelven értő teljesen cselekvőképes személy lehet.
Üzemeltető kizárja a felelősségét minden olyam igény tekintetében, ami abból ered, hogy Látogató
vagy Felhasználó nem teljesen cselekvőképes vagy magyar nyelvet nem értő személy és ennek
eredményeként kerül sor Megrendelés vagy Egyedi Megrendelés leadására.
5.1. A regisztráció folyamata és általános feltételei
A Látogató saját döntése alapján regisztrálhat a Honlapon, amelynek eredményeként
Felhasználóvá válhat és a Honlapon meghatározott többletjogosultságok elérésére lesz
jogosult.
Egy személy egy e-mailcímről legfeljebb egy Regisztrációt hajthat végre, a Honlap
nem enged több regisztrációt.
A Regisztráció ingyenes, ugyanakkor meghatározott adatok megadásához kötött.
A regisztrációhoz szükséges személyes adatok:
- az érintett e-mail címe;
- az érintett jelszava;
- az érintett neve (vezetéknév és keresztnév);
- az érintett telefonszáma.
Amennyiben Látogató az említett adatokat nem adja meg, nem regisztrálhat és nem
használhatja Felhasználóként a Honlapot, ugyanakkor ezen adatok megadása
Látogatóként is kötelező, amennyiben Látogató a Honlapon elérhető valamelyik
Terméket megvásárolni vagy bérelni szeretné.

5

A Regisztráció feltétele jelen ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása,
amelyek nélkül nem válhat Látogató Felhasználóvá. Ezt követően Üzemeltető e-mailt
küld a Látogató által megadott e-mailcímre, amelynek alapján – az e-mailben szereplő
linkre történő kattintással – a létrehozott felhasználói fiók aktiválódik és Látogatóból
Felhasználó válik, aki a Regisztráció alapján jogosult a Honlapot használni.
5.2. A Regisztrációt követő lehetőségek
A Regisztrációt követően Felhasználó jogosult a Honlapon elhelyezett „Fiókom”
menüpontban módosíthatja a regisztráció során megadott adatait, megtekinteni
Kívánságlistáját, emellett jogosult követni eddigi tevékenységét a „Rendeléseim”
menüpont alatt, Hírlevelet megrendelni vagy lemondani, illetve Fiókját törölni.
Üzemeltető kizárja a felelősségét minden olyan igény tekintetében, ami abból ered,
hogy Látogató a Regisztráció során nem adta meg megfelelően az adatait és ennek
eredményeként nem vagy nem megfelelő módon tudott regisztrálni és Felhasználóvá
válni.

6. A MEGRENDELÉSRE ÉS AZ EGYEDI MEGRENDELÉSRE VONATKOZÓ
KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK
Az ÁSZF jelen pontjában részletesek szabályozásra kerülnek az Üzemeltetővel a Honlapon
elérhető Termékek tekintetében történő Megrendelések, illetve Egyedi Megrendelések.
A Felek jogai és kötelezettségei, illetve felelőssége a jelen ÁSZF 7. pontjában kerülnek
szabályozásra.
6.1. A Megrendelésre és az Egyedi Megrendelésre vonatkozó közös szabályok, az Egyedi
Szerződés létrejötte és megszűnése
6.1.1. Az Egyedi Szerződés létrejötte
Felek rögzítik, hogy jelen ÁSZF alapján a Honlapon elérhető Termékek és
Speciális Termékek adásvétele az Üzemeltetővel elektronikus úton megkötött
Egyedi Szerződés alapján történik, figyelemmel az alábbiakra:
Az Egyedi Szerződés magyar nyelven jön létre és nem minősül írásbeli
szerződésnek. Üzemeltető az Egyedi Szerződéseket nem iktatja, így azok
utólag nem hozzáférhetők és nem megtekinthetők. Emellett Üzemeltető
semmilyen magatartási kódexnek nem veti alá magát. Az Egyedi Szerződés
elektronikus úton távollévők között kötött szerződésnek minősül, amely
tekintetében jelen ÁSZF tartalmazza részletesen az Fgykr. 11. § (1)
bekezdésében foglalt tájékoztatást.

6
6.1.2. Az Egyedi Szerződés megszűnése
A megkötött Egyedi Szerződés az alábbi esetekben szűnik meg:
- elállás;
- teljesítés.
Felek rögzítik, hogy az Egyedi Szerződéstől való elállásra jelen ÁSZF 8.1.
pontjában részletezettek szerint kerülhet sor.
Az Egyedi Szerződés szerződésszerű teljesítés esetén ugyancsak megszűnik.
6.1.3. A Megrendelésre vonatkozó közös szabályok
Látogató és Felhasználó tudomásul veszik, hogy az Üzemeltető által a
Honlapon megjelenített Termékek és Speciális Termékek teljes mértékben
újak és külön kerülnek legyártásra. Ennek alapján a Honlapon, illetve
Üzemeltető közösségi platformjain megjelenített Termékek és Speciális
Termékek színben és mintázatban kisebb mértékben eltérhetnek a Honlapon
megjelenítettektől.
Látogató és Felhasználó tudomásul veszik, hogy Üzemeltető az egyes
Termékek és Speciális Termékek méreteinek meghatározásánál a Magyar
Szabványügyi Testület MSZ EN 13402-3:2014 számú szabványát veszi
alapul. Ennek alapján Üzemeltető kizárja a felelősségét minden olyan igény
tekintetében, ami azért merül fel, mert Látogató vagy Felhasználó a
Megrendelése, illetve az Egyedi Megrendelése során megrendelt Termék vagy
a Speciális Termék méreteit nem pontosan határozta meg és nem megfelelő
méretű Termék vagy Speciális Termék rendelésére került sor. Ebben az
esetben – Megrendelés esetén – Üzemeltető a jelen ÁSZF 7. pontjában
foglaltakra tekintettel – a hiánytalanul visszaküldött Terméket visszaveszi és a
Termék vételárát visszatéríti. Egyedi Megrendelés esetén – figyelemmel az
Fgykr. 29. § (1) bekezdésének c) pontjára – Üzemeltető a Terméket vagy
Speciális Terméket nem veszi vissza, amelyet Látogató, illetve Felhasználó az
Egyedi Megrendelés elfogadásával kifejezetten tudomásul vesz, ideértve azt
is, hogy ebben az esetben az elállás jogát nem gyakorolhatja.
Látogató és Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy Üzemeltető a
Speciális Termékeket – figyelemmel az Fgykr. 29. § (1) bekezdésének e)
pontjára – nem veszi vissza, tehát Speciális Termék esetében Látogató, illetve
Felhasználó az elállás jogát nem gyakorolhatják.
Látogató és Felhasználó tudomásul veszik, hogy amennyiben egy Termék
vagy Speciális Termék vételára 0,-Ft vagy 1,-Ft, akkor az semmiképpen sem
tekinthető reálisnak (ideértve az egyértelmű elírásokat vagy a túlzottan
alacsony árat is), akkor Üzemeltető jogosult a Látogató vagy Felhasználó által
leadott Megrendelést a Látogató vagy Felhasználó haladéktalan értesítése

7

mellett törölni és a Terméket vagy Speciális Terméket annak megfelelő
vételára mellett megvételre felkínálni.
6.2. Megrendelésre vonatkozó különleges szabályok
Látogató, illetve Felhasználó Megrendelést kizárólag a Honlapon adhat le az ott
meghatározott feltételek szerint, figyelemmel jelen ÁSZF rendelkezéseire. A
Megrendelés leadása során Látogató, illetve Felhasználó felelőssége a Honlapon
elérhető Termék paramétereinek ellenőrzése (méret, szín, stb.) és a Terméket kizárólag
a Honlapon meghatározottak szerint tudja megrendelni.
A Megrendelés érdekében Felhasználónak a Terméket a „Kosár”-ba kell tennie és ott
tudja a kiválasztott Termék mennyiségét módosítani, illetve a Terméket a „Kosár”-ból
törölni. Ezt követően a szállítási adatok megadása szükséges, amelynek során minden
esetben feltüntetésre kerül a szállítási költség is.
Látogató, illetve Felhasználó tudomásul veszik, hogy Üzemeltető a Megrendelést
annak leadását követő legfeljebb 10 napon belül fogadja el, amely elfogadásról
minden esetben e-mailt küld Látogató vagy Felhasználó részére a Megrendelés során
leadott e-mailcímre, amely nem egyezik meg a Megrendelés elküldését követően
érkező visszaigazoló e-mail tartalmával. A visszaigazoló e-mail és az elfogadó e-mail
közötti időtartam során Látogató vagy Felhasználó Megrendelés esetén indokolás
nélkül elállhat. Ezen rendelkezés az Egyedi Megrendelésekre nem vonatkozik.
Amennyiben a visszaigazoló e-mail és az elfogadó e-mail Üzemeltető általi
megküldése között Látogató vagy Felhasználó már megfizette a Termék vételárát és
postaköltségét és elállási jogával élni kíván, köteles ezt haladéktalanul e-mailben
jelezni a Megrendelés adatainak megadásával Üzemeltető részére, aki az e-mail
kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül a Termék vételárát és a postaköltséget
visszautalja részére a Látogató vagy Felhasználó által az e-mailben megjelölt
bankszámlaszámra. Üzemeltető ugyanakkor a visszafizetési kötelezettségét kizárólag
akkor tudja teljesíteni, amennyiben Látogató vagy Felhasználó az elállást jelző e-
mailjében pontosan megjelöli a Termék vételárának és a postaköltségnek megfizetési
idejét és a visszautaláshoz szükséges banki adatokat (kedvezményezett neve,
kedvezményezett bankszámlaszáma, kedvezményezett bankjának neve). Üzemeltető
kizárja a felelősségét minden olyan igény tekintetében, ami abból ered, hogy Látogató
vagy Felhasználó nem megfelelő módon küldte meg az elállással kapcsolatos e-mailjét
vagy az abban foglalt adatok nem pontosak és emiatt Üzemeltető nem tudta megfelelő
módon visszautalási kötelezettségét teljesíteni.
Látogató, illetve Felhasználó jogosult a szállítást Magyarország területén belülre kérni,
illetve az Európai Unió területére is, azonban Látogató, illetve Felhasználó tudomásul
veszik, hogy a szállítási költség magasabb és a szállítási idő is hosszabb. Látogató és
Felhasználó tudomásul veszik, hogy az Európai Unió területén kívüli szállításra
nincsen lehetőség. A szállításra vonatkozó további részletes feltételeket jelen ÁSZF
6.5. pontja tartalmazza.

8

A szállítási adatok megadását követően kerül sor a fizetésre, amely azonnali
bankkártyás fizetés lehet vagy banki átutalás (előre utalás). A fizetésre vonatkozó
feltételek részletes szabályait jelen ÁSZF 6.4. pontja tartalmazza.
Látogató és Felhasználó kifejezetten tudomásul veszik, hogy elállási jogát a
Megrendelést követően a Termék átvétele után az Fgykr. 20. § (2) bekezdése alapján
az átvételtől számított 14 napon belül gyakorolhatja. Emellett a Látogatót és
Felhasználót megilleti az elállás joga az Fgykr. 20. § (3) bekezdése alapján is.
Látogató és Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az elállási jog Egyedi
Megrendelés vagy Speciális Termék esetében nem gyakorolható, figyelemmel az
Fgykr. 29. § (1) bekezdésének c) és e) pontjában foglaltakra.
6.3. Az Egyedi Megrendelésre vonatkozó eltérő rendelkezések
Látogató és Felhasználó kifejezetten tudomásul veszik, hogy jelen ÁSZF-ben
meghatározásra került az Egyedi Megrendelés fogalma (ÁSZF 2. pont), amelyek
esetében az Fgykr. 29. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak szerint nincs helye
elállásnak.
Egyedi Megrendelés esetén Látogató, illetve Felhasználó tudomásul veszi, hogy az
általa Egyedi Megrendelés keretében megvásárolni kívánt Termék vagy Speciális
Termék külön elkészítése szükséges, amelynek határideje 3-5 hét. A Termék vagy
Speciális Termék elkészültét követően Üzemeltető haladéktalanul megküldi Látogató
vagy Felhasználó részére az Egyedi Megrendelés során létrejött Terméket vagy
Speciális Terméket. Üzemeltető kizárja a felelősségét minden olyan igény
tekintetében, ami abból ered, hogy Látogató, illetve Felhasználó az Egyedi
Megrendelés leadását követően mégsem szeretné megvásárolni a Terméket vagy
Speciális Terméket és emiatt bármilyen kár éri.
Látogató és Felhasználó kifejezetten tudomásul veszik, hogy Egyedi Megrendelés
esetén a fizetés kizárólag előre utalással (banki átutalással) lehetséges a Honlapon
meghatározott feltételek és adatok szerint. Az Egyedi Megrendelés ugyanakkor
kizárólag akkor minősül leadottnak, amennyiben a Termék vagy Speciális Termék
vételára jóváírásra kerül Üzemeltetőnek a Honlapon megadott bankszámlaszámán.
Emellett Látogató és Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az Egyedi
Megrendelés esetében kiválasztott Termék vagy Speciális Termék esetében az Egyedi
Megrendelés leadása és a vételár megfizetése között legfeljebb 24 óra telhet el,
amennyiben több idő telik el, akkor Üzemeltető az Egyedi Megrendelést nem tekinti
leadottnak és a vételár későbbi megérkezése esetén visszautalja azt 3 munkanapon
belül Látogatónak vagy Felhasználónak. Üzemeltető kizárja a felelősségét minden
olyan igény tekintetében, ami azért merül fel, mert Látogató vagy Felhasználó a
vételárat később utalta és emiatt bármilyen kára keletkezett.
6.4. A Termék vételárára és a fizetésre vonatkozó szabályok
Látogató és Felhasználó tudomásul veszik, hogy a Termékek megvásárlására kizárólag
a Honlapon meghatározott feltételek szerint kerülhet sor.

9

Ennek megfelelően Látogató és Felhasználó tudomásul veszik, hogy a Honlapon
elérhető Termékek vételára minden esetben bruttó ár, tehát tartalmazza a Termék
értékesítéséhez kapcsolódó általános forgalmi adót. Egyes, az Üzemeltető által
meghatározott esetekben a Termék vételára kizárólag nettó vételár, ebben az esetben
Üzemeltető külön feltünteti az általános forgalmi adót és a Termék általános forgalmi
adóval növelt értékét.
Látogató és Felhasználó tudomásul veszik, hogy a Termék vételára nem tartalmazza a
postaköltséget (szállítási költséget) és a Termék megvásárlása során – amennyiben
nem személyes átvétel lehetőségét választják és egyeztetik Üzemeltetővel a jelen
ÁSZF-ben foglalt rendelkezések szerint – a Termék teljes ára a vételárnak a
postaköltséggel növelt összege. Amennyiben Látogató vagy Felhasználó a Termék
Megrendelésétől eláll (ide nem értve az Egyedi Megrendelést), akkor Üzemeltető a
visszafizetési kötelezettségének teljes mértékben eleget tesz, tehát visszafizeti a
Termék vételárát, illetve a postaköltséget is.
Látogató és Felhasználó tudomásul veszik, hogy a fizetés kizárólag az alábbi módon
valamelyikén történhet:
- előre utalás (banki átutalás);
- bankkártyás fizetés Barion segítségével.
Látogató és Felhasználó tudomásul veszik, hogy Üzemeltető nem biztosít lehetőséget
részletfizetésre.
6.4.1. Banki átutalásos fizetés

Látogató vagy Felhasználó jogosultak a Termék vagy a Speciális
Termék vételárát banki átutalással teljesíteni, amely esetben a
Megrendelés, illetve az Egyedi Megrendelés kizárólag a Termék
vételárának az Üzemeltető bankszámláján történő jóváírását követően
tekinthető leadottnak. Amíg ez nem történt meg, a Megrendelés,
illetve az Egyedi Megrendelés nem tekinthető leadottnak és a Termék
vagy Speciális Termék megküldésére sem kerül sor.
Látogató, illetve Felhasználó tudomásul veszi, hogy Egyedi
Megrendelés esetén nincs lehetőség ezen fizetési mód
igénybevételére, kizárólag Megrendelés esetében kerülhet sor erre.
6.4.2. Bankkártyás fizetés Barion segítségével
Látogató vagy Felhasználó jogosultak a Termék, illetve a Speciális
Termék vételárát bankkártyás fizetés keretében a Barion fizetési
szolgáltató segítségével kiegyenlíteni.

10

A bankkártya adatokat az Üzemeltető nem ismeri meg. A Barion
Payment Zrt. szolgáltatást nyújtó (a továbbiakban: „Fizetési
Szolgáltató”) a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló
intézmény.
A Fizetési Szolgáltató adatai:
Név: Barion Payment Zrt.
Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép.

5. em. 5.

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552
Adószám: 25353192-2-43
A Fizetési Szolgáltató mindenkor hatályos ÁFF-je és Adatkezelési
tájékoztatója megtalálható az alábbi internetes oldalakon:
https://www.barion.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/
https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

6.5. Szállítási feltételek
Üzemeltető a Megrendelés, illetve az Egyedi Megrendelés esetén kétféle szállítási
módot biztosít Látogató, illetve Felhasználó részére:
- kiszállítás futárszolgálat segítségével;
- személyes átvétel.
Személyes átvétel esetén a Termék, illetve a Speciális Termék személyes átvételének
lehetőségéről a Megrendelés, illetve az Egyedi Megrendelés során megadott e-mail
címre küld értesítést Látogatónak, illetve Felhasználónak. Az e-mail magában foglalja
a személyes átvétel helyszínét és lehetséges időpontjait. Amennyiben Látogató vagy
Felhasználó másik időpontot szeretne, erről köteles Üzemeltetőt haladéktalanul
értesíteni és másik időpontot egyeztetni. Amennyiben Felek nem tudnak olyan
időpontot meghatározni, amely mindkét Félnek egyaránt megfelelne, akkor
Üzemeltető futárszolgálat segítségével juttatja el a Terméket vagy a Speciális
Terméket Látogató vagy Felhasználó részére, akik jelen ÁSZF ezen rendelkezése
alapján jogosult a Terméket vagy Speciális Terméket futárszolgálat segítségével –
annak költségeit postaköltségként a Termék vagy Speciális Termék vételárához
hozzászámítani – Látogató vagy Felhasználó részére előzetes e-mailben történő
értesítést követően megküldeni, amennyiben Látogató vagy Felhasználó megfelelő
formában teljesítették a postaköltséget Üzemeltető irányában.
Látogató vagy Felhasználó jogosult futár segítségével történő kiszállítást kérni. Ebben
az esetben a Megrendelést követően Üzemeltető a Termék vagy a Speciális Termék
vételárának bankszámláján történő jóváírását követően e-mailben értesíti Látogatót
vagy Felhasználót a Termék vagy Speciális Termék futárszolgálat (a továbbiakban:
Futárszolgálat”) részére történő átadásáról és a szállítás várható időpontjáról.

11

A Futárszolgálat adatai:
Név: DHL Express Magyarország Kft
Székhely: 1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér repülőtér

302. ép.

Nyilvántartó
hatóság:

Fővárosi Törvényszék
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-060665
Adószám: 10210798-2-44
A Futárszolgálat mindenkor hatályos ÁFF-je és Adatkezelési tájékoztatója
megtalálható az alábbi internetes oldalakon:
https://www.dhl.com/hu-en/home/footer/terms-of-use.html
https://www.dhl.com/hu-hu/home/elolab/helyi-adatvedelmi-nyilatkozat.html
6.6. Adatbeviteli hibák javítása
Amennyiben Látogató vagy Felhasználó a Termék megvásárlását vagy bérletét
megelőzően bármilyen adatbeviteli hibát észlel, akkor azt a „Fiókom” menüpontban a
„Fiókadatok módosítása” gombra kattintva bármikor tudja módosítani.
Amennyiben Látogató vagy Felhasználó a Termék megrendelést követően észleli,
hogy a Megrendelés során téves vagy hibás adatot adott meg, lehetősége van jelezni
Üzemeltető részére a kapcsolatfelvételi felületen vagy Üzemeltető megadott
elérhetőségeinek egyikén, amelynek eredményeként Üzemeltető javítja az adatbeviteli
hibát és erről megerősítő e-mail üzenetet küld Látogató vagy Felhasználó részére.
Üzemeltető kizárja a felelősségét minden olyan igény tekintetében, ami abból ered,
hogy Látogató vagy Felhasználó az adatait nem pontosan adta meg és emiatt a
Honlapot nem vagy nem megfelelően tudja használni.
6.7. Számlázás
Üzemeltető papír alapú számlát állít ki a Termék megvásárlásáról, amelynek egyik
példányát minden esetben mellékelten megküldi Látogató vagy Felhasználó részére a
Termékkel együttesen.
Üzemeltető által használt számlázóprogram (a továbbiakban: Számlázóprogram) a
Számlázz.hu. A Számlázóprogram működésével kapcsolatban felelősséget Üzemeltető
nem vállal, annak működésével kapcsolatos tájékoztatásról bővebb információt az
alábbi linken található: https://www.szamlazz.hu/aszf/
A Számlázóprogram főbb adatai:
Név: KBOSS.hu Kft.
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

12
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-303201
Adószám: 13421739-2-41

7. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI, FELELŐSSÉGÜK – ÁLTALÁNOS
SZABÁLYOK
Jelen ÁSZF keretében részletesen szabályozásra kerülnek a Felek, így a Látogató, a Felhasználó és
az Üzemeltető jogai és kötelezettségei, illetve felelősségük az alábbiak szerint:
7.1. A Látogató jogai és kötelezettségei, felelőssége
Látogató jogosult a Honlapot Látogatók részére elérhető részeit ingyenesen, bármilyen
költség nélkül használni. Látogató a Honlapra történő belépéssel feltétlenül és
visszavonhatatlanul kijelenti, hogy teljesen cselekvőképes és a magyar nyelvet érti.
Látogató ezen feltételek fennállását a Honlapon történő tartózkodása teljes időtartama
alatt szavatolja.
Látogató nem jogosult a Honlapot bármilyen formában módosítani, megváltoztatni
vagy kiegészíteni, illetve a Honlapot a jelen ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató
rendelkezéseitől eltérő módon használni.
Látogató köteles a Honlap integritását és a Honlap tartalmát tiszteletben tartani,
emellett köteles a Honlap használata során az Szjt-ben foglalt rendelkezéseknek
megfelelően eljárni. Látogató emellett nem jogosult a Honlap egészének vagy annak
egy részének másolására, reprodukálására, letöltésére, továbbküldésére, nyilvánosság
számára hozzáférhetővé tételére az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül.
Látogató emellett nem jogosult az alábbi tevékenységek végzésére:
- Honlap egészének vagy bármely részének módosítása, adaptációja,
visszafejtése, másolása, harmadik személlyel vagy a nyilvánossággal történő
megosztása;
- Honlap egészének vagy bármely részének Üzemeltető előzetes írásbeli
engedélye nélküli követése, monitorozása;
- Honlapon szereplő és Látogatói jogosultsággal elérhető bármilyen
tartalomról jogosulatlan célokból történő információgyűjtés;
- Honlapon elérhető szerzői jogi tartalom harmadik személy vagy
nyilvánosság részére történő rendelkezésre bocsátása az Szjt-ben foglalt
rendelkezések megsértésével.
Látogató köteles a Honlap Üzemeltetőjét haladéktalanul értesíteni minden olyan, a
Honlapon észlelt, a jogszabályokba vagy közjogi szervezetszabályozó eszközökbe
vagy jelen ÁSZF vagy az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseibe ütköző
magatartásról.
7.2. Felhasználó jogai és kötelezettségei, felelőssége
Felhasználó jogosult a Honlapot a felhasználói jogosultságának megfelelő
hozzáférésekkel az azokhoz a Honlapon meghatározott feltételek szerint használni.

13

Felhasználó teljes felelősséggel tartozik saját felhasználói fiókja és belépő jelszava
tekintetében. Üzemeltető kizárja a felelősségét minden olyan igény tekintetében, ami
abból ered, hogy Felhasználó a Honlapot nem a jogosultságának megfelelő
hozzáféréssel használja.
Amennyiben Felhasználó a Regisztráció során megadott jelszót elfelejti, akkor
lehetősége van új jelszót kérelmezni a Honlapon az „Elfelejtett a jelszó” gombra
kattintva. Ebben a Felhasználó megadja a Regisztráció során használt e-mail címet, ezt
követően Üzemeltető erre az e-mail címre egy új jelszót, amelynek segítségével
Felhasználó be tud jelentkezni a Honlapra. Felhasználó a bejelentkezést követően a
„Fiók” menüpontban szereplő „Jelszócsere” menüpont alatt tudja jelszavát, illetve
szükség esetén a „Fiókadatok módosítása” gombra kattintva e-mail címét is
megváltoztatni.
Felhasználó a kötelezően megadandó adatok körében nem köteles valós adatokat
megadni, ugyanakkor teljes felelősséggel tartozik bármilyen hamis kijelentésért és
olyan jogi következményért, ami a Honlap tartalmának megtekintéséből, olvasásából
és letöltéséből adódik.
Felhasználó köteles a Honlap Üzemeltetőjét haladéktalanul értesíteni minden olyan, a
Honlapon észlelt, a jogszabályokba vagy közjogi szervezetszabályozó eszközökbe
vagy jelen ÁSZF vagy az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseibe ütköző
magatartásról.
Felhasználó tekintetében emellett a jelen ÁSZF Látogatókra vonatkozó
rendelkezéseket kell alkalmazni a jelen 7.2. pontban meghatározott eltérésekkel.
Emellett Felhasználó felelősséggel tartozik minden, a Honlapon általa tanúsított
magatartásért.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy Üzemeltető kizárja a felelősségét a Honlapon
szereplő tartalom tekintetében.
Felhasználó jogosult a Regisztrációját bármikor a Profilján keresztül a „SZEMÉLYES
ADATOK TÖRLÉSE” menüpontban megadott lehetőség szerint törölni. A
Regisztráció törlését követően Felhasználó összes jogosultsága megszűnik, korábbi
Fiókjához nem férhet hozzá és a Honlapot ismét csak Látogatóként veheti igénybe.
Felhasználó a törlést követően jogosult ismételten Regisztrációt létrehozni.
7.3. Üzemeltető jogai és kötelezettségei, felelőssége
Üzemeltető biztosítja a Honlap megfelelő működését a jelen ÁSZF 9. pontja alapján.
Üzemeltető ugyanakkor kizárja a felelősségét a Honlap bármilyen hibájából eredő
igény tekintetében.
Üzemeltető jogosult a Honlap használatára vonatkozó bármely felhasználói
jogosultságot bármely Felhasználó számára előzetes értesítés nélkül a jelen ÁSZF
egyéb pontjaiban szabályozott rendelkezések szerint részben vagy egészben
korlátozni, illetve a Felhasználó Regisztrációját törölni. Üzemeltető kizárja a
felelősségét minden olyan igény tekintetében, ami a felhasználói jogosultság

14

korlátozásából vagy törléséből ered. Amennyiben a felhasználói jogosultság
korlátozásra vagy törlésre kerül, Felhasználót semmilyen visszatérítés nem illeti meg.

Üzemeltető jogosult azon Felhasználó Regisztrációját bármilyen előzetes értesítés
nélkül törölni, aki a Honlap használatával kapcsolatos feltételeket, a jelen ÁSZF, az
Adatkezelési Tájékoztató vagy a jogszabályok vagy közjogi szervezetszabályozó
eszközök bármely rendelkezését megsérti, illetve ezek megkerülésére utaló
magatartást tanúsít.
Üzemeltető jogosult a Felhasználók adatait kezelni és feldolgozni, amelynek részleteit
az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza.
8. ELÁLLÁS, JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG
Felek rögzítik, hogy az ÁSZF jelen 8. pontja tartalmazza részletesen az elállásra, szavatosságra és
jótállásra vonatkozó rendelkezéseket az alábbiak szerint:
8.1. Elállás
Látogató, illetve Felhasználó a Megrendelés során megrendelt Termék esetében (ide
nem értve az Egyedi Megrendelést, illetve a Speciális Terméket, amennyiben utóbbi
nem minősül Egyedi Megrendelésnek vagy Látogató, illetve Felhasználó által már sor
került az átvételre) az Fgykr. alapján – amennyiben fogyasztónak minősül – jogosult
az elállás jogával élni a visszaigazoló e-mail és a megrendelést megerősítő e-mail,
valamint a Termék átvételét követő 14 napon belül indokolás nélkül.
Amennyiben több Termék (ide nem értve az Egyedi Megrendelést, illetve a Speciális
Terméket, amennyiben utóbbi nem minősül Egyedi Megrendelésnek vagy Látogató,
illetve Felhasználó által már sor került átvételre) megvásárlására kerül sor és az egyes
Termékek (ide nem értve az Egyedi Megrendelést, illetve a Speciális Terméket,
amennyiben utóbbi nem minősül Egyedi Megrendelésnek vagy Látogató, illetve
Felhasználó által még nem került sor átvételre) szállítása eltérő időpontban történik,
úgy az utoljára szolgáltatott Termék (ide nem értve az Egyedi Megrendelést, illetve a
Speciális Terméket, amennyiben utóbbi nem minősül Egyedi Megrendelésnek vagy
Látogató, illetve Felhasználó által már sor került átvételre) esetén az utoljára
kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet Látogató
vagy Felhasználó az elállási jogával.
Látogató vagy Felhasználó az elállási szándékodat tartalmazó egyértelmű
nyilatkozatát köteles eljuttatni a halloashbury@gmail.com e-mail címre vagy az
Üzemeltető székhelyére postai úton, igazolható módon (ajánlott + tértivevény)
feladva.
Látogató, illetve Felhasználó tudomásul veszi, hogy Látogatót vagy Felhasználót
terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az ÁSZF jelen pontjában foglaltaknak
megfelelően gyakorolta.

15

Elállás esetén Üzemeltető haladéktalanul, de legfeljebb annak megérkezésétől
számított 3 munkanapon belül e-mailben visszaigazolja az elállási nyilatkozat
megérkezését.

Elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni az elállást, ha Látogató
vagy Felhasználó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14.
naptári napon) az ÁSZF 8.1. pontjában meghatározott módon eljuttatja Üzemeltető
részére. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen
keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének ideje tekinthető az elállás
időpontjának a határidőszámítás szempontjából.
Látogató, illetve Felhasználó tudomásul veszik, hogy elállás esetén kötelesek
Terméket (ide nem értve az Egyedi Megrendelést, illetve a Speciális Terméket,
amennyiben utóbbi nem minősül Egyedi Megrendelésnek vagy Látogató, illetve
Felhasználó által már sor került átvételre) Üzemeltető részére indokolatlan késedelem
nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatközlésétől számított 14 napon belül
visszaküldeni Üzemeltető székhelyére. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos
határidő letelte előtt Látogató vagy Felhasználó elküldi a Terméket (ide nem értve az
Egyedi Megrendelést, illetve a Speciális Terméket, amennyiben utóbbi nem minősül
Egyedi Megrendelésnek vagy Látogató, illetve Felhasználó által már sor került
átvételre) postai úton vagy futárral.
Üzemeltető tájékoztatja Látogatót, illetve Felhasználót, hogy a Termék (ide nem értve
az Egyedi Megrendelést, illetve a Speciális Terméket, amennyiben utóbbi nem
minősül Egyedi Megrendelésnek vagy Látogató, illetve Felhasználó által már sor
került átvételre) Üzemeltető részére történő visszaküldésének költsége Látogatót vagy
Felhasználót terheli és Üzemeltető az az utánvéttel visszaküldött csomagot nem veszi
át. A Termék (ide nem értve az Egyedi Megrendelést, illetve a Speciális Terméket,
amennyiben utóbbi nem minősül Egyedi Megrendelésnek vagy Látogató, illetve
Felhasználó által már sor került átvételre) visszaküldésének költségén kívül az elállás
kapcsán semmilyen más költség nem terheli Látogatót vagy Felhasználót.
Amennyiben Látogató vagy Felhasználó eláll az Egyedi Szerződéstől, akkor
Üzemeltető haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől
számított 3 munkanapon belül Üzemeltető visszatérítő a Látogató vagy Felhasználó
által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a postaköltséget (szállítási
költség) is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy az
Látogató vagy Felhasználó az Üzemeltető által felkínált, legolcsóbb szokásos
fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választotta. Látogató, illetve Felhasználó
tudomásul veszik, hogy Üzemeltető jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani,
amíg a Termék (ide nem értve az Egyedi Megrendelést, illetve a Speciális Terméket,
amennyiben utóbbi nem minősül Egyedi Megrendelésnek vagy Látogató, illetve
Felhasználó által már sor került átvételre) és a hozzá kapcsolódóan megküldött számla
visszaküldésre nem kerül vagy Látogató, illetve Felhasználó nem igazolja hitelt
érdemlően, hogy azt visszaküldte Üzemeltető részére. Látogató, illetve Felhasználó

16

tudomásul veszik, hogy a két időpont közül Üzemeltető a korábbi időpontot veszi
figyelembe.
Látogató, illetve Felhasználó kifejezetten tudomásul veszik, hogy a visszatérítés során
Üzemeltető az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot
alkalmaz.
Látogató, illetve Felhasználó kifejezetten tudomásul veszik, hogy az alábbi esetekben
nincs helye elállásnak:
- Egyedi Megrendelés;
- Speciális Termék annak átvételét követően.

8.2. Jótállás
Látogató és Felhasználó kifejezetten tudomásul veszik, hogy az Üzemeltető által
értékesített Termékek esetében jótállásnak nincs helye, a Termékek nem tartoznak az
egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.
22.) kormányrendelet hatálya alá. Üzemeltető kifejezetten rögzíti, hogy a Termékek
tekintetében önkéntesen jótállást nem vállal.
8.3. Termékszavatosság
A Termék hibája esetén (ide nem értve a színben, mintában, fazonban megjelenő
kisebb eltéréseket, amelyek a Honlapra felkerült fényképfelvételek miatti eltérésekből
erednek) Látogató, illetve Felhasználó – választása szerint – termékszavatosághoz
kapcsolódó igényét vagy kellékszavatossági jogait (ÁSZF 8.4. pont) érvényesítheti.
Üzemeltető felhívja Látogató, illetve Felhasználó figyelmét, hogy az
igényérvényesítés szempontjából nem minősül hibának, ha a ruhának nem jó a mérete,
illetve az sem, ha a hibát rendeltetésellenes használat okozta.
Látogató, illetve Felhasználó tudomásul veszik, hogy termékszavatossági igényként
kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A Termék akkor hibás,
ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek
vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A
Termék hibáját Látogatónak vagy Felhasználónak kell bizonyítania. Üzemeltető akkor
mentesül, ha bizonyítja, hogy a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta,
illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a
forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a Termék hibája
jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
Látogató, illetve Felhasználó a termékszavatossági igényét a Termék Üzemeltető általi
forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti, azonban ezen határidő
jogvesztő. Látogató, illetve Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül
köteles a hibát az Üzemeltetővel közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon
belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. Üzemeltető kizárja
felelősségét minden, a közlés késedelméből eredő kárért.

17

Látogató, illetve Felhasználó tudomásul veszi, hogy ugyanazon hiba miatt
kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan
nem érvényesíthető.

8.4. Kellékszavatosság
Amennyiben Üzemeltető hibásan teljesít, akkor Látogató vagy Felhasználó a Ptk-ban
foglaltak szerint kellékszavatossági igénnyel léphet fel és az alábbiak valamelyikét
kérheti:
- kijavítás vagy kicserélés (ide nem értve az Egyedi Megrendelést, illetve a
Speciális Terméket, amennyiben utóbbi nem minősül Egyedi Megrendelésnek
vagy Látogató, illetve Felhasználó által már sor került átvételre), kivéve, ha
ezek közül a Látogató vagy Felhasználó által választott igény teljesítése
lehetetlen vagy Üzemeltető számára más igény teljesítéséhez képest
aránytalan többletköltséggel járna;
- ellenszolgáltatás (vételár) arányos leszállítása vagy a hiba Üzemeltető
költségére történő kijavítása vagy kijavíttatása;
- elállás (ide nem értve az Egyedi Megrendelést, illetve a Speciális Terméket,
amennyiben utóbbi nem minősül Egyedi Megrendelésnek vagy Látogató,
illetve Felhasználó által már sor került átvételre)
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Látogató, illetve Felhasználó jogosult az általa választott kellékszavatossági jogod egy
másikra is áttérhetni, azonban az áttérés költségét Látogató, illetve Felhasználó viseli,
kivéve, ha az áttérés indokolt volt vagy annak indoka Üzemeltető miatt merült fel.
Látogató vagy Felhasználó a kellékszavatossági igény érvényesítése érdekében köteles
a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba
felfedezésétől számított kettő hónapon belül a jelen ÁSZF 8.3. pontjában
meghatározott módokon közölni. Üzemeltető tájékoztatja Látogatót, illetve
Felhasználót, hogy az Egyedi Szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési
határidőn túl Látogató, illetve Felhasználó a kellékszavatossági jogait önálló jogként
már nem érvényesítheti.
Üzemeltető tájékoztatja Látogatót, illetve Felhasználót, hogy az ellenkező
bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 6hónapon belül a Látogató
vagy Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha
e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A
teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban Látogatót, illetve Felhasználó
köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is
megvolt. Ezzel kapcsolatban amennyiben Üzemeltető bizonyítani tudja, hogy a hiba
oka Látogatónak vagy Felhasználónak felróható okból keletkezett, Üzemeltető nem

18

köteles a Látogató, illetve a Felhasználó által támasztott szavatossági igénynek helyt
adni.
Üzemeltető tájékoztatja Látogatót, illetve Felhasználót, hogy nem fogyasztónak
minősülő Látogatóval vagy Felhasználóval kötött Egyedi Szerződés esetén a Látogató
vagy Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt
érvényesítheti szavatossági igényeit.

9. ÜZEMELTETÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
A Honlap folyamatosan, az év minden napján, napi 24 órán keresztül üzemel, legalább 95 %-os
rendelkezésre állást biztosítva. Ez azt jelenti, hogy Látogatók vagy Felhasználók a Honlapot
bármikor használhatják, figyelemmel az üzemeltetéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő
korlátozásokra, így az üzemszünetre, karbantartásra és hibaelhárításra. Üzemeltető ugyanakkor
kizárja a felelősségét, amennyiben a jelen ÁSZF-ben meghatározott rendelkezésre állást nem
sikerült folyamatosan biztosítania.
Üzemeltető célja, hogy a Honlap folyamatosan és megfelelő módon működjön és ennek érdekében
mindent elkövet, hogy a Honlap minél rövidebb leállásokkal, üzemszünetekkel funkcionáljon és a
szolgáltatás mielőbb újra üzemelhessen és minél kevesebb esetben merüljön fel a
működőképességével kapcsolatban probléma.
9.1. Karbantartás és üzemszünet
Üzemeltető a Honlap folyamatos és megfelelő működőképességének fenntartása
érdekében időszakos karbantartást végez. Üzemeltető a karbantartás tervezett
időpontjáról „Karbantartás” tárgyú felhívásával a karbantartást megelőzően legalább 1
munkanappal tájékoztatja Látogatókat, illetve Felhasználókat, amely tájékoztatás az
alábbiakat tartalmazza
a) karbantartás tervezett időintervalluma és időtartama;
b) karbantartás indoka;
c) karbantartással érintett változások.
A karbantartás során a Honlap nem vagy nem teljes egészében lesz elérhető.
Az üzemszünet során megkísérelt, de emiatt nem sikeres fizetések, magatartások,
illetve az ezzel kapcsolatos károk és igények tekintetében Üzemeltető kizárja
felelősségét.
Üzemeltető a karbantartást a Honlap minél gördülékenyebb és folyamatos működése
érdekében megpróbálja olyan időpontokra időzíteni, amikor a Honlapot viszonylag
kevés Látogató vagy Felhasználó használja (éjjeli, illetve hajlani órák), de ez nem
jelenti azt, hogy kizárólag ilyen időpontokban történik a karbantartás és az
üzemszünet.

19

9.2. Hibaelhárítás
Amennyiben bármilyen hiba merül fel a Honlapon annak igénybevétele során,
Üzemeltető a lehető legrövidebb időn belül megpróbálja elhárítani a hibát és a Honlap
megfelelő, hibátlan működését helyreállítani.
A hibaelhárításra egyebekben ugyanazok a rendelkezések az irányadók, mint a
karbantartásra.

9.3. Honlap használatának korlátozása, szüneteltetése
Üzemeltető jogosult a Felhasználó részére nyújtott szolgáltatást tartósan vagy
ideiglenesen, részben vagy egészben saját egyoldalú döntése alapján szüneteltetni,
amelyről előzetesen írásban értesíti Felhasználót, megjelölve a szünetelés indokait is.
Emellett Üzemeltető Felhasználó részére nyújtott szolgáltatást előre nem látható,
elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén is szüneteltetheti.
Üzemeltető az ilyen esetek miatt felmerülő igények tekintetében felelősségét kizárja.
Üzemeltető a Honlap használatának korlátozásáról vagy szüneteltetéséről legalább 1
nappal e-mailt küld Felhasználó részére az általa a Regisztráció során megadott e-mail
címre.
9.4. Vis maiorra vonatkozó rendelkezések
Jelen ÁSZF alapján Üzemeltető kizárja a felelősségét a Látogatót vagy Felhasználót
ért kárért, vagy egyéb hátrányos következményért, illetve a Látogatót vagy
Felhasználót hátrányosan érintő késedelemért, egyéb nem szerződésszerű teljesítésért,
amely Üzemeltető hatókörén kívül eső, elháríthatatlan okból keletkezik (vis maior).
Vis maiornak minősül bármely olyan esemény, körülmény vagy
események/körülmények kombinációja, amelyek oka előre nem látható és az általa
érintett bármelyik fél akaratától függetlenül következik be, az egyik fél felróható
magatartására sem vezethető vissza, feltéve, hogy azt az érintett fél megelőzni vagy
elhárítani kellő gondossággal nem tudja és az a szerződéses jogviszonyból eredő
bármely kötelezettség teljesítését korlátozza, akadályozza vagy lehetetlenné teszi
(például háború, sztrájk, természeti vagy ipari katasztrófa, járvány, karantén
korlátozások, tűzvész, szükségállapot).
Üzemeltető kizárja a felelősségét a vis maior-ból eredő károkért vagy egyéb hátrányos
következményekért akkor is, ha a vis maior események Üzemeltető közreműködőit
hátráltatják vagy akadályozzák.

20

Jelen ÁSZF tekintetében nem kell figyelembe venni a határidők kapcsán azt az
időszakot, amikor a jogviszonyhoz kapcsolódó kötelezettségének teljesítésére a vis
maior körülmények következtében nem képes az érintett fél, így Üzemeltető
szerződéses kötelezettségei szünetelnek a vis maior ideje alatt és a teljesítési határidők
ennek megfelelően módosulnak és a vis maior esemény elhárításának idejével
meghosszabbodnak.
10. KÖZREMŰKÖDŐ IGÉNYBEVÉTELE
Jelen ÁSZF-ben foglaltak alapján Üzemeltető jogosult a Honlap megfelelő működtetése és a
szolgáltatás minél magasabb színvonalú nyújtása érdekében harmadik személy közreműködését
igénybe venni. Amennyiben Üzemeltető harmadik személyt vesz igénybe az említett feladatok
ellátása érdekében, a harmadik személy tevékenységéért úgy felel, mintha maga járt volna el.
11. TITOKTARTÁS
Jelen ÁSZF alapján Látogató, illetve Felhasználó vállalja, hogy az ÁSZF-fel kapcsolatban
közvetlen vagy közvetett módon bármilyen formában tudomására jutott valamennyi információt
titokban tartja figyelemmel az Ütv-ben foglaltakra.
A titoktartás ebben az esetben kiterjed minden, a Honlappal kapcsolatos összes tevékenységre,
nyújtott vagy nyújtandó szolgáltatásra, ezekkel kapcsolatos beszerzésekre, fejlesztésekre,
információkra, eljárásokra, szellemi tulajdonnal kapcsolatosan bármilyen információra, a
Honlappal kapcsolatos bármilyen technikai, pénzügyi, gazdasági, műszaki, szervezési
információra, árképzésre, fogyasztókkal kapcsolatos információra, emellett bármilyen
könyveléssel, humán erőforrással, marketinggel, értékesítési adatokkal és statisztikákkal,
személyzettel, tervekkel, stratégiákkal, üzleti rendszerekkel, üzleti titokkal, know-how-val
kapcsolatban Felhasználó tudomására jutott bármely információra. Felhasználó titoktartási
kötelezettsége korlátlan ideig fennáll.
Emellett Látogató, illetve Felhasználó tudomásul veszi, hogy bizalmas információjának minősül
minden olyan tény, adat, információ és minden egyéb, aminek titokban tartásához az
Üzemeltetőnek méltányolható érdeke fűződik.
Látogató, illetve Felhasználó nem jogosult másolatot, kivonatot, összefoglalást készíteni a
Honlappal, kapcsolatos információkról, dokumentumokról, ezeket nem hozhatja nyilvánosságra,
nem teheti hozzáférhetővé, nem adhatja át és nem közölheti semmilyen formában sem harmadik
személlyel, kivéve Felhasználó munkavállalója vagy közreműködője. Látogató, illetve Felhasználó
a kapcsolatos bármilyen információt csak olyan, kifejezetten meghatározott személyzeti,
alkalmazotti körnek, illetve a teljesítésben közreműködő harmadik személyeknek adhatja át és csak
olyan mértékben, akiknek feladataik ellátásához ez feltétlenül szükséges.
Jelen ÁSZF-ben meghatározott titoktartási kötelezettség átfogó, teljes és univerzális, tehát kiterjed
minden, a Látogatónak, illetve Felhasználónak a Honlap használata során tudomására jutott
információra, amelyek alapján Látogató, illetve Felhasználó kizárólag Üzemeltető előzetes írásbeli
engedélye alapján anonim módon készíthet a tudomására jutott információval kapcsolatos témájú
előadást, tanulmányt, tudományos munkát, szakirodalmi művet, internetes vagy papír alapú
újságcikket.

21

Látogató, illetve Felhasználó jelen ÁSZF és az Egyedi Szerződésben foglaltak alapján köteles
Üzemeltetőt haladéktalanul e-mailben vagy Ügyfélszolgálatán keresztül értesíteni, amennyiben
tudomást szerez bármilyen információ vagy adat jogosulatlan felhasználásáról, terjesztéséről,
harmadik személlyel történő jogosulatlan közléséréről.
Látogató, illetve Felhasználó a titoktartás tekintetében fokozott együttműködésre köteles
Üzemeltetővel.
12. SZERZŐI ÉS IPARJOGVÉDELMI JOGOK
A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege, illetve technikai megoldásai szerzői jogi
védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog alatt állnak és az Üzemeltető tulajdonát, illetve
szerzői jogi és iparjogvédelmi jogosultságát képezik.
Üzemeltető minősül a szerzői jog jogosultjának a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül
elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői
műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb
anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb
megoldásokat, ötletet, megvalósítást). A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy
más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy az
Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli
felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel,
kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével
lehetséges. Látogató, illetve Felhasználó az engedély megléte mellett akkor jogosult ilyen
cselekmények megtételére, amennyiben érintetlenül hagyja a szerzői jogi, iparjogvédelmi és egyéb
jogvédelemi nyilatkozatokat és a többszörözött anyagokon, dokumentumokon feltünteti
megfelelően Üzemeltetőt, amint a szellemi alkotások jogosultját.
A Regisztráció, a Honlap használata, illetve jelen ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a
Látogató, illetve Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy
védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó
megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen
túl e szellemi alkotások az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb
formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
Honlap tartalma az Szjt.-ben meghatározott szabad felhasználás eseteitől eltérő módon,
terjedelemben, mértékben nem használható fel egyáltalán. Látogató, illetve Felhasználó köteles
ezen rendelkezéseket tiszteletben tartani és az Szjt-ben meghatározott szabályokat betartani. A
Honlap bármely részének vagy egészének többszörözött változatai haszonszerzés céljából nem
hasznosíthatók, módosíthatók, illetve más műben, kiadványban vagy internetes oldalon nem
használhatók fel. Emellett a Honlap és annak tartalma nem értelmezhető oly módon vagy
formában, mintha az a Honlapon megjelenített szerzői jogi vagy iparjogvédelmi oltalom alatt álló
alkotások bármelyikének felhasználása tekintetében bárkinek felhasználási jogot vagy engedélyt
biztosítani. Üzemeltető a Honlaphoz kötődő bármilyen szerzői jogi sérelem esetén eljárást
kezdeményez és az ennek révén keletkező kárát (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a kárt,
költséget, bírságot, büntetést) Látogatóval, illetve Felhasználóval szemben jogosult érvényesíteni.
13. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

22

Az Üzemeltető a részére átadott vagy más módon az Üzemeltető tudomására hozott, vagy bármely
egyéb módon az Üzemeltető tudomására jutott személyes adatokat az irányadó hatályos
jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek megfelelően, azokkal összhangban, bizalmasan az
Adatkezelési Tájékoztató szerint kezeli, továbbá gondoskodik azok biztonságáról és megteszi
mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási
szabályokat, amelyeket az irányadó jogszabályok, így különösen a GDPR, valamint kiegészítetten
az Infotv. számára előírnak. Az Üzemeltető a személyes adatokat kizárólag az adatkezelés céljának
elérése érdekében, és kizárólag csak a szükséges mértékben és ideig kezeli.
Üzemeltető kizárja a felelősségét minden, a Látogató, illetve Felhasználó által végzett adatkezelés,
adatfeldolgozás, adattovábbítás és egyéb adatkezelési művelet tekintetében.
Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes információkat az Üzemeltető Adatkezelési Tájékoztatója
tartalmazza, amely mindenkor elérhető a Honlapon.
14. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, KAPCSOLATTARTÁS, PANASZKEZELÉS
Üzemeltető jelen ÁSZF-ben foglaltak alapján biztosítja Látogató és Felhasználó részére az
ügyfélszolgálatot, kapcsolattartási lehetőségeket, illetve az esetlegesen felmerülő panaszok esetén
panaszkezelést is lehetővé tesz az alábbiak szerint:
14.1. Ügyfélszolgálat és kapcsolattartás
Az ügyfélszolgálat és a kapcsolattartás adatai elérhetők jelen ÁSZF preambulumában.
14.2. Panaszkezelés általános szabályai
Amennyiben Látogató, illetve Felhasználó az Fgytv. rendelkezései szerint
fogyasztónak minősül, a Honlap által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói
kifogásokat Üzemeltető preambulumban megadott elérhetőségein terjeszthet elő
írásban, elektronikusan vagy szóban, azzal, hogy szóbeli panasz esetén kizárólag
munkaidőben lehetséges megtenni a preambulumban meghatározott elérhetőségen.
Bármilyen panasz esetén Üzemeltető az Fgytv. rendelkezései alapján jár el, így a
hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panasz (üzlethelyiségben) azonnal
kivizsgálásra kerül, és szükség szerint orvosolásra is, amennyiben a panasz jellege ezt
megengedi. Ha a panasz kezelésével Látogató, illetve Felhasználó nem ért egyet, vagy
a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a panaszról és az azzal
kapcsolatos álláspontról haladéktalanul jegyzőkönyv készül és annak egy másolati
példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átadásra kerül Látogató,
illetve Felhasználó részére.
Üzemeltető ügyfélszolgálati címére vagy e-mail elérhetőségére megküldött panasz
esetén az írásbeli panaszt a beérkezését követő 30 napon belül Üzemeltető
megvizsgálja és érdemben megválaszolja, továbbá intézkedik arról, hogy a válasz
eljusson Látogató, illetve Felhasználóhoz. Ha a panasz elutasításra kerül, Üzemeltető
az álláspontjáról az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában, indokolással együtt

23

tájékoztatja Látogatót, illetve Felhasználót. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a
válasz másolati példányát Üzemeltető 5 évig megőrzi.
A panaszra vonatkozóan egyebekben az Fgykr. vonatkozó rendelkezései az irányadók.
14.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek:
Amennyiben a fennálló fogyasztói jogvita nem rendeződik a tárgyalások során, úgy
Látogató, illetve Felhasználó jogosult alábbi jogérvényesítési lehetőségeket igénybe
venni:

14.3.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál
Amennyiben Látogató, illetve Felhasználó a fogyasztói jogai
megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz.
A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi
eljárás lefolytatásáról. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
hatóságok listája és elérhetőségei a http://jarasinfo.gov.hu holnapon
érhetők el.
14.3.2. Békéltető testület
A Honlapon elérhető szolgáltatás minőségével, biztonságosságával,
valamint az Egyedi Szerződés megkötésével és teljesítésével
kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése
céljából Látogató, illetve Felhasználó eljárást kezdeményezhet a
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető
testületnél, illetve fordulhat Üzemeltető székhelye szerint illetékes
szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez.
Békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában
fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház,
társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki
árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval
kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
Üzemeltető székhelye szerint illetékes békéltető testület a következő:
Név: Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Levelezési
cím:

1253 Budapest, Pf.: 10.

Telefonszám
:

+36-1-488-2131

E-mailcím: bekelteto.testulet@bkik.hu

24

Online
benyújtó
felület:

https://bekeltet.bkik.hu/urlap/kerelem-online-
benyujtasa

Elnöke dr. Inzelt Éva Veronika

Látogató, illetve Felhasználó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási
helye alapján másik békéltető testülethez fordulni a fogyasztói jogvita
rendezése érdekében. Az illetékes békéltető testületek elérhetőségét
jelen ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza.
Üzemeltető, mint szolgáltató köteles a békéltető testületi eljárásokban
részt venni és együttműködni Látogató, illetve Felhasználóval. Jelen
pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is.
Amennyiben Látogató, illetve Felhasználó a fogyasztói jogvitát online
szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a http://ec.europa.eu/odr
alatt található online vitarendezési platformon keresztül.
Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói
jogvita esetén fogyasztóként az online vásárláshoz kapcsolódó,
határon átnyúló jogvitákat Felhasználó elektronikusan is rendezheti a
https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.
show elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz
útján. Ennek keretében Látogató, illetve Felhasználó a megadott
linken elérhető online platformon regisztrál, megfelelően kitölti a
kérelmet, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a
platformon keresztül. Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület
(BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási
szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő
közötti jogvitákban.
14.3.3. Bírósági eljárás.
Látogató, illetve Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából
származó követeléseinek bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás
keretében a Ptk., valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi
CXXX. törvény rendelkezései szerint.
14.3.4. Fogyasztónak minősülő vállalkozásra vonatkozó speciális szabályok
Amennyiben az Fgytv. rendelkezései alapján fogyasztónak minősülő
vállalkozásnak minősül Látogató, illetve Felhasználó és bármilyen
panasza vagy kifogása merül fel az Üzemeltető által a Honlapon
nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban, úgy a Látogató, illetve
Felhasználó a fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése céljából
eljárást kezdeményezhet a székhelye szerint illetékes békéltető
testületnél, illetve az Üzemeltető szerint illetékes szakmai kamara

25

mellett működő békéltető testülethez is fordulhat, valamint jogosult a
fogyasztói jogvitából származó követelés bíróság előtti
érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a Polgári
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.
Látogató, illetve Felhasználó ekkor jogosult a székhelye alapján másik
békéltető testülethez fordulni a fogyasztói jogvita rendezése
érdekében.
Az illetékes békéltető testületek elérhetőségét jelen ÁSZF 1. számú
melléklete tartalmazza. Üzemeltető, mint szolgáltató köteles a
békéltető testületi eljárásokban részt venni és együttműködni. Jelen
pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is.

14.3.5. Panaszkezeléssel kapcsolatos egyéb rendelkezések
Látogató és Felhasználó a Honlap tartalmával kapcsolatban
tekintetében nem tehet Üzemeltetőnek panaszt.

15. VEGYES RENDELKEZÉSEK
Az ÁSZF jelen pontja tartalmazza részletesen az egyéb kapcsolódó vegyes rendelkezéseket az
alábbiak szerint:
15.1. Általános vegyes rendelkezések
Jelen ÁSZF-et az annak hatályba lépését követően létrejött jogviszonyokra kell
teljeskörűen alkalmazni.
15.2. Kézbesítésre vonatkozó rendelkezések
Üzemeltető és Látogató, illetve Felhasználó jelen ÁSZF vonatkozásában felmerülő
összes értesítést írásban közlik egymással. Írásbelinek minősül a postai úton, az e-
mailben és a személyes kézbesítő által megküldött kézbesítés, amelyet felek
Üzemeltető Impresszumában és Látogató, illetve Felhasználó által meghatározott
számlázási adatokban meghatározott kapcsolattartó személy részére küldtek az alábbi
rendelkezésekre figyelemmel:
15.2.1. Postai úton történő kézbesítésre vonatkozó rendelkezések
Postai úton történő kézbesítés esetén a postai írásbeli értesítéseket
közöltnek kell tekinteni, ha azt a címzettnek átvételi elismervénnyel
bizonyíthatóan átadták, vagy a postára adást követő 5. napon, akkor is,
ha a küldeményt a címzett székhelyére vagy a címzett által a
számlában meghatározott címére igazoltan (ajánlott-tértivevényes
levél formájában) feladták és a kézbesítés a címzettnek az

26

érdekkörében felmerült okból („nem kereste”, „elköltözött”,
„ismeretlen” jelzés miatt) nem volt kézbesíthető, továbbá a kézbesítés
megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az
átvételt megtagadta.
15.2.2. Elektronikus úton történő kézbesítés
Jelen ÁSZF alapján az e-mail útján megküldött nyilatkozatok a
küldést követő harmadik munkanapon kézbesítettnek tekintendők
olvasási visszaigazolás hiányában, amennyiben nem merült fel az
elektronikus kézbesítést meghiúsító akadály. Amennyiben olvasási
visszaigazolás megküldésére kerül sor, akkor az e-mail útján küldött
nyilatkozatok az olvasási visszaigazolás kézhezvételének napján
tekinthetők kézbesítettnek.

15.2.3. Személyesen, illetve futárral történő kézbesítés
Személyesen, illetve futárral történő kézbesítés esetén kizárólag
előzetes egyeztetést követően a jelen ÁSZF-ben meghatározott
kapcsolattartó személy részére átvételi elismervény vagy elektronikus
eszköz segítségével történő átadás esetén elektronikus eszközön
történő aláírás ellenében adhatóak át a megküldött iratok,
dokumentumok. Amennyiben a kapcsolattartó személy nem érhető el,
akkor az átadás érdekében ismételt egyeztetés szükséges. A második
sikertelen átadási kísérletet követően a küldött dokumentum vagy irat
kézbesítettnek tekinthető.
15.3. Joghatóság, hatáskör, illetékesség
Jelen ÁSZF-ben foglaltak alapján Üzemeltető és Látogató, illetve Felhasználó között
fennálló jogvita esetén először békés, tárgyalásos úton kísérlik meg a jogvita
rendezését. Ennek sikertelensége esetén kerülhet sor peres eljárás lefolytatására,
amelyre vonatkozóan a magyar jog az irányadó, a magyar bíróságok rendelkeznek
joghatósággal és az általános, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX.
törvény rendelkezései alkalmazandók.

16. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy ez a
rendelkezés a ÁSZF többi rendelkezését nem érinti.
Jelen ÁSZF felülír minden, az ÁSZF elfogadását megelőzően Üzemeltető és Látogató, illetve
Felhasználó között azonos tárgyban egymással folytatott valamennyi tárgyalást, levelezést,
megállapodást.

27

1.sz. melléklet - Illetékes békéltető testületek

1. Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Telefonszáma: (72) 507-154, +36 20 283-3422
Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bércesi Ferenc
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu
Honlap: https://baranyabekeltetes.hu/

11. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető
Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet
303-304. szoba
Telefonszáma: (20) 373-2570, (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail:
bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
Honlap: http://www.jaszbekeltetes.hu/,
http://www.iparkamaraszolnok.hu/ugyintezes/bek
elteto-testulet/

2. Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532
Fax száma: (76) 501-538
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Honlap: http://www.bacsbekeltetes.hu/

12. Komárom-Esztergom Megyei Békéltető
Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 1. emelet 106.
szoba
Telefonszáma: (34) 513-010/36-os mellék
Fax száma: (34) 316-259
Elnök: Dr. Bures Gabriella
E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu
Honlap: https://www.kemkik.hu/hu/bekeltet-
otilde-testulet

3. Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976
Fax száma: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László
E-mail: bekeltetes@bmkik.hu

13. Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu

4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető
Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf. 376.
Telefonszáma: (46) 501-091 (új ügyek), 501-871
(folyamatban lévő ügyek)
Fax száma: (46) 501-099
Elnök: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu
Honlap: http://www.bekeltetes.borsodmegye.hu/

14. Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszáma: 06-1-269-0703
Fax száma: 06-1-269-0703
Elnök: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap: http://panaszrendezes.hu/

5. Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap: https://bekeltet.bkik.hu/

15. Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Elnök: Dr. Csapláros Imre
E-mail cím: skik@skik.hu

6. Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149

16. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető
Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 420-180, (30) 370-8226

28

Elnök: Dr. Horváth Károly
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Honlap: http://www.bekeltetes-csongrad.hu/

Fax száma: (42) 420-180
Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu
Honlap: http://bekeltetes-szabolcs.hu/

7. Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu
Honlap: http://www.bekeltetesfejer.hu/

17. Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661, (30) 664-2130
Fax száma: (74) 411-456
Elnök: Mónus Gréta
E-mail cím: bekeltett@tmkik.hu,
kamara@tmkik.hu
Honlap: https://www.tmkik.hu/hu/bekelteto-
testulet

8. Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Elnök: Dr. Bagoly Beáta
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Honlap: https://gymsmkik.hu/bekelteto

18. Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Ügyfélszolgálat: 9700 Szombathely, Rákóczi
Ferenc u. 23.
Telefonszáma: (94) 312-356, (94) 506-645, (30)
956-6708
Fax száma: (94) 316-936
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu
Honlap: http://vasibekelteto.hu/

9. Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u.
13-15.
Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745
Fax száma:(52) 500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu
Honlap: https://www.hbmbekeltetes.hu/

19. Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (Fsz. 117.)
Telefonszáma: (88) 814-111, (88) 814-121
Fax száma: (88) 412-150
Elnök: Dr. Herjavecz Klára
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu
Honlap: http://bekeltetesveszprem.hu/

10. Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Ügyfélfogadás: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint
1.
Levelezési címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Elnök: Dr. Gordos Csaba
E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu
Honlap: http://www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-
testulet
20. Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Elnök: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: zmkik@zmkik.hu

Az oldal tetejére