Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelmi nyilatkozat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen Adatkezelési Tájékoztató az https://ashbury.hu/ internetes oldalon (a továbbiakban: „Honlap”)
megvalósuló adatkezelések, így különösen az adatok gyűjtésének, tárolásának és felhasználásának,
jellemzőit mutatja be.
1. Bevezetés
Az adatkezelést végző társaság (a továbbiakban: „Adatkezelő”) adatai:
Egyéni Vállalkozó: Gorza Richárd Zsolt e.v.
Székhelye: 9700, Szombathely Váci Mihály utca 35
Nyilvántartási száma: 57843496
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószáma: 59797827-1-38
Elérhetőség: dressbyashbury@gmail.com
Jelen Adatkezelési tájékoztató 2023.01.10.napjától hatályos. Az Adatkezelési
Tájékoztató mindenkor hatályos változatát az Adatkezelő elérhetővé teszi Honlapján, valamint
székhelyén is.
Az Adatkezelési Tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a
továbbiakban: „GDPR”) alapján készült, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseire
is, fogalmi rendszere megegyezik a GDPR 4. cikkében meghatározott fogalmakkal, illetve
bizonyos pontokban kiegészítetten az Infotv. 3. §-ának értelmező rendelkezéseivel, illetve az
Adatkezelő ÁSZF-jének 2. pontjában szereplő fogalommeghatározásokkal. Az Adatkezelő ÁSZF-
je mindenkor elérhető az Adatkezelő Honlapján az alábbi linken: ………………….
A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben a GDPR, illetve az általa
megengedett esetekben, kisegítő jelleggel az Infotv. szabályai az irányadók.
Az Adatkezelő jogosult az egyes adatkezelések kapcsán kivonatot készíteni a jelen Adatkezelési
Tájékoztató tartalmából, biztosíthatja továbbá, hogy az érintettek a személyes adatok kezelésével
összefüggő, előzetes tájékoztatás kapcsán e dokumentum aláírásával nyilatkozzanak arról, hogy a
kivonatban foglaltakat megismerték és tudomásul vették. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a
jelen Adatkezelési Tájékoztatót bármikor módosítsa. Amennyiben a módosítás az érintett által
megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról az érintettet megfelelő
formában, például e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben az Adatkezelési
Tájékoztató módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, az Adatkezelő
külön megkéri az érintetti hozzájárulást.
Az Adatkezelési Tájékoztató figyelmes és alapos átolvasása szükséges; a Holnapon igénybe vehető
szolgáltatások csak abban az esetben vehetők igénybe, amennyiben az érintett egyetért az
Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakkal.

2

2. Alapelvek
Az Adatkezelő szolgáltatásainak biztosítása során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére,
a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre. Az
Adatkezelő az Adatkezelési Tájékoztató 3. pontjában foglaltak szerint a rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat bizalmasan kezeli, eljárásai során figyelemmel van a GDPR szerinti
jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elvére, valamint a személyes adatokat célhoz
kötötten, az adattakarékosság elvét is szem előtt tartva kezeli, betartja a korlátozott tárolhatóság
elvét is, védi a személyes adatok bizalmasságát és integritását és tekintettel van a GDPR szerinti
pontosság elvére is.
Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az Adatkezelő Honlapja olyan kapcsolódási pontokat
(linkeket) tartalmazhat, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi
gyakorlatáért és más tevékenységéért az Adatkezelő nem vállal felelősséget.
3. Adatkezelés módja és biztonsága
Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, valamint az Infotv.,
továbbá az egyéb jogszabályokban előírt adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához
szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat védi a jogosulatlan hozzáféréstől;
megváltoztatástól; továbbítástól; nyilvánosságra hozataltól; vagy véletlen törléstől,
megsemmisítéstől; sérüléstől; valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válástól.
Az Adatkezelő különös hangsúlyt fektet a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt
adatállományok védelmére annak érdekében, hogy a különböző nyilvántartásokban tárolt adatok –
kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez
rendelhetők.
4. Adatkezelő Honlapjával összefüggő adatkezelések
A Honlapot kizárólag minden szermély látogathatja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.
évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Ekertv.”) rendelkezéseinek foglaltaknak megfelelően.
4.1. Regisztráció

A regisztrációval összefüggésben további információkat az Adatkezelő ÁSZF-e tartalmaz,
amely mindenkor elérhető az Adatkezelő Honlapján.
Adatkezelés
célja:

Regisztráció az Adatkezelő által üzemeltetett Honlapon, a kapcsolódó
fiók létrehozása érdekében.

Kezelt adatok A regisztrációhoz szükséges személyes adatok: az érintett e-mail címe,

3

köre jelszava, vezetékneve, keresztneve és telefonszáma.
Érintettek köre Azon személyek, akik regisztrálni szeretnének az Adatkezelő

Honlapján.

Adatkezelés
jogalapja

Személyes adatok esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja
alapján az érintett hozzájárulása.

Adattárolás
határideje

A hozzájárulás visszavonásáig.

Adatkezelés
módja

Elektronikusan.
Adat forrása Érintettől felvett adat.
Az
adatszolgáltatás
elmaradásának
lehetséges
következményei

Az adatok megadása önkéntes, amennyiben az érintett nem bocsátja az
Adatkezelő rendelkezésére az adatokat, úgy az érintett nem tud
regisztrálni az Adatkezelő Honlapján, így nem tudja létrehozni a
fiókját sem.

Automatizált
döntéshozatal és
profilalkotás

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem
végez profilalkotást.

Kik ismerhetik
meg az
adatokat?

A személyes adatokat az Adatkezelő illetékes munkavállalói, illetve
adatfeldolgozói ismerhetik meg. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak
hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési Tájékoztató 5. pontja
tartalmazza.

Adattovábbítás
harmadik
országba vagy
nemzetközi
szervezet részére

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
nem történik.

4.2. Bejelentkezés a fiókba, a fiók létrehozása és fenntartása
A regisztrációt követően a Felhasználó a stilizált ember ikonra kattintva beléphet saját
felhasználói fiókjába a regisztráció során megadott felhasználónevének és jelszavának
megadásával.
Amennyiben Felhasználó a Regisztráció során megadott jelszót elfelejti, akkor lehetősége van
új jelszót kérelmezni (Elfelejtett jelszó), ezen célból az Adatkezelő kezeli a Felhasználó e-mail
címét.
Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor a profilján keresztül a „SZEMÉLYES
ADATOK TÖRLÉSE” gombra kattintva törölni. Emellett Felhasználó jogosult a regisztrációja
során megadott adatokról a „SZEMÉLYES ADATOK LETÖLTÉSE” gombra kattintva e-
mailben tájékoztatás kérni, amelynek keretében Adatkezelő a Felhasználó által megadott
személyes adatokról tájékoztató e-mailt küld a Felhasználó által megadott e-mail címre.
A felhasználói fiók szerkesztésével, módosításával, valamint törlésével kapcsolatos további
tudnivalókról részletesebb információkat az Adatkezelő ÁSZF-je tartalmaz, amely mindenkor
elérhető az Adatkezelő Honlapján.

4

Adatkezelés
célja

A regisztrációt követően létrehozható fiókkal kapcsolatos (létrehozás,
fenntartás, módosítás) adatok kezelése, tárolása. Az e-mail címet az új
jelszó igénylése céljából is kezeli az Adatkezelő (elfelejtett jelszó
funkció).

Kezelt adatok
köre

Az érintett regisztrációja során megadott adatai.
A „Címadatok módosítása” menüponton belül az érintett által a saját
belátása alapján megad további adatokat, így vezetéknév, keresztnév,
cégnév, cím (utca, házszám, város, irányítószám), telefonszám.

Érintettek köre Az Adatkezelő Honlapján regisztrált Felhasználók.
Adatkezelés
jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett
hozzájárulása.

Adattárolás
határideje

A hozzájárulás visszavonásáig.

Adatkezelés
módja

Elektronikusan.
Adat forrása Érintettől felvett adat.
Az
adatszolgáltatás
elmaradásának
lehetséges
következményei

Az adatok megadása önkéntes, a megadott adatokat az érintett
bármikor szerkesztheti, módosíthatja, és akár törölheti is, ugyanakkor
ezen adatok megadása nélkül nincs lehetősége bármilyen, a Honlapon
elérhető terméket megrendelni.

Automatizált
döntéshozatal és
profilalkotás

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez
profilalkotást.

Kik ismerhetik
meg az
adatokat?

A személyes adatokat az Adatkezelő illetékes munkavállalói, illetve
adatfeldolgozói ismerhetik meg. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak
hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 5. pontja tartalmazza.

Adattovábbítás
harmadik
országba vagy
nemzetközi
szervezet
részére

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
nem történik.

4.3. Adatkezelő Honlapján elérhető egyéb funkciók (Kívánságlista, Rendelések)
A regisztrált Felhasználónak lehetősége van arra, hogy Kívánságlistát állítson össze a neki
tetsző termékekről, illetve a Honlapon meghatározott feltételek szerint Rendeléseket adjon le,
továbbá áttekintse a Korábbi Rendeléseit.
Adatkezelés
célja

A Felhasználó által önként megosztott tartalmakkal kapcsolatos
adatkezelés.

Kezelt adatok
köre

Az érintett által kívánságlistára tett termékek, illetve a megrendelt és
korábban megrendelt termékek köre.

5

Érintettek köre Az Adatkezelő Honlapján regisztrált Felhasználók.
Adatkezelés
jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, az érintett
hozzájárulása.

Adattárolás
határideje

A hozzájárulás visszavonásáig.

Adatkezelés
módja

Elektronikusan.
Adat forrása Érintettől felvett adat.
Az
adatszolgáltatás
elmaradásának
lehetséges
következményei

Az adatok megadása önkéntes, az érintett saját belátásán alapul, a
megadott adatokat az érintett bármikor szerkesztheti, módosíthatja, és
akár törölheti is.

Automatizált
döntéshozatal és
profilalkotás

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez
profilalkotást.

Kik ismerhetik
meg az
adatokat?

A személyes adatokat az Adatkezelő illetékes munkavállalói,
adatfeldolgozói ismerhetik meg. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak
hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 5. pontja tartalmazza.

Adattovábbítás
harmadik
országba vagy
nemzetközi
szervezet
részére

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
nem történik.

4.4. Kapcsolat
Az Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy a Honlapra látogatók a „Kapcsolat” menüponton
belül, illetve a Honlapon található elérhetőségeinek valamelyikén felvegyék a kapcsolatot az
Adatkezelővel.
Adatkezelés
célja

Kérdések megválaszolása, illetve ezzel összefüggésben
kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás.

Kezelt adatok
köre

Érintett neve, e-mail címe, illetve az érdeklődés tartalma.
Érintettek köre Az Adatkezelővel kapcsolatba lépő személyek.
Adatkezelés
jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti érintetti
hozzájárulás.

Adattárolás
határideje

A kérdés sikeres megválaszolásáig, illetve a cél megvalósulásáig, de
legfeljebb az érintett kérésére való törlésig.

Adatkezelés
módja

Elektronikusan.
Adat forrása Érintettől felvett adat.
Az
adatszolgáltatás

Amennyiben az érintett nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére az
adatokat, úgy nem tudja felvenni az Adatkezelővel a kapcsolatot.

6

elmaradásának
lehetséges
következményei
Automatizált
döntéshozatal és
profilalkotás

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez
profilalkotást.

Kik ismerhetik
meg a személyes
adatokat?

Adatkezelő illetékes munkavállalói és esetleges adatfeldolgozóinak
munkavállalói. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét
jelen Adatkezelési tájékoztató 4. pontja tartalmazza.

Adattovábbítás
harmadik
országba vagy
nemzetközi
szervezet
részére

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
nem történik.

4.5. Hírlevél
Az Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy a Honlapra látogatók és a regisztrált
Felhasználók feliratkozzanak hírlevélre, amelynek keretében a Honlapon elérhető
újdonságokról tájékoztatást kapnak az általuk megadott e-mail címen. A hírlevélben foglaltak
révén lehetőség van a hírlevélről történő leiratkozásra is.
Adatkezelés
célja

Újdonságokról szóló tájékoztatás megküldése.

Kezelt adatok
köre

Érintett keresztneve és e-mail címe.

Érintettek köre Az Adatkezelővel kapcsolatba lépő személyek.
Adatkezelés
jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti érintetti
hozzájárulás.

Adattárolás
határideje

A hírlevélről történő leiratkozásig.

Adatkezelés
módja

Elektronikusan.
Adat forrása Érintettől felvett adat.
Az
adatszolgáltatás
elmaradásának
lehetséges
következményei

Amennyiben az érintett nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére az
adatokat, úgy Adatkezelő nem tud részére hírlevelet küldeni.

Automatizált
döntéshozatal és
profilalkotás

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez
profilalkotást.

Kik ismerhetik
meg a személyes
adatokat?

Adatkezelő illetékes munkavállalói és esetleges adatfeldolgozóinak
munkavállalói. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét
jelen Adatkezelési tájékoztató 4. pontja tartalmazza.

7

Adattovábbítás
harmadik
országba vagy
nemzetközi
szervezet
részére

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
nem történik.

4.6. A GDPR szerinti érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos nyilvántartások vezetésével
összefüggő adatkezelés
Adatkezelés
célja

A GDPR-ban meghatározott érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos
nyilvántartások vezetésével összefüggő adatkezelés.

Kezelt adatok
köre

A kérelmező neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme,
levelezési címe, GDPR szerinti érintetti jog gyakorlására vonatkozó
kérelem.

Érintettek köre GDPR szerinti érintetti jogot gyakorló személy.
Adatkezelés
jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja
szerinti jogi kötelezettség teljesítése, valamint az f) pontja szerinti
jogos érdek.

Adattárolás
határideje

A kérelem elbírálásától számított 5 év.

Adatkezelés
módja

Papíralapon és/vagy elektronikusan.

Adat forrása Érintettől felvett adat.
Az
adatszolgáltatás
elmaradásának
lehetséges
következményei

Szükséges az adatok kezelése, hogy az Adatkezelő eleget tegyen a
GDPR-ban foglalt előírásoknak.

Automatizált
döntéshozatal és
profilalkotás

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez
profilalkotást.

Kik ismerhetik
meg a személyes
adatokat?

Adatkezelő illetékes munkavállalói és esetleges adatfeldolgozóinak
munkavállalói. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét
jelen Adatkezelési tájékoztató 4. pontja tartalmazza.

Adattovábbítás
harmadik
országba vagy
nemzetközi
szervezet részére

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
nem történik.

4.7. Cookie-k
Az Adatkezelő a Honlap működtetése során ún. „sütiket” (idegen szóval „cookie”-kat)
használ. A süti egy kis adatállomány (a továbbiakban: „süti”), amelyet az Adatkezelő az
érintett böngésző programjának küld, és amely az érintett eszközén tárolódik. Egyes sütik

8

használata elengedhetetlen az oldal megfelelő működéséhez, mások statisztikákat gyűjtenek,
hogy kényelmesebbé válhasson az oldal használata, míg vannak olyan sütik, amelynek célja
célzott hirdetések elhelyezése.
Az Adatkezelő cookie-kal kapcsolatos részletes tájékoztatása az Adatkezelő Cookie
tájékoztatójában található, amely mindenkor elérhető az Adatkezelő Honlapján.
5. Adatfeldolgozók
Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az adatfeldolgozók önálló döntést nem jogosultak
hozni, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak
eljárni. Az adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy
feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik,
kezelik, ill. dolgozzák fel. Az adatfeldolgozók az érintettek által megadott személyes adatokhoz a
jelen Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt, az egyes adatkezelési célokhoz igazodóan
rendelkezésre álló felhasználási időn belül végeznek adatkezelési műveleteket.
Az adatkezelés során az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Kategória Cél

Adatfeldolgozó
Név Székhely

Cg. szám /
nyilvántartási
szám

Tárhely-
szolgáltató

tárhely
szolgáltatás

ShopRenter.hu
Kft.

4028 Debrecen,
Kassai út 129.

Cg.09-09-020636

(…)
6. Az érintettek jogainak érvényesítése
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről; valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését; az adatkezelés korlátozását; adatainak törlését az Adatkezelőtől
közvetlenül a dressbyashbury@gmail.com e-mail címen, illetve jogosult az adathordozhatósághoz,
valamint a jogorvoslathoz való jogával, illetve a hozzájárulás visszavonásának jogával élni. Az
érintett panasza esetén Magyarország területén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz vagy – választása szerint – bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásban a törvényszék
rendelkezik hatáskörrel.
Az Adatkezelő az érintett személyes adat kezelésre vonatkozó kérelemének teljesítése esetén az
érintett minőségére (ügyfél, igénylő, stb.) tekintettel, az érintett jelen Adatkezelési Tájékoztató
szerinti azonosítását elvégzi, és az érintett kérelmének/kérésének az Adatkezelő kizárólag az
érintett megfelelő szintű azonosítását követően jogosult eleget tenni.
Amennyiben a kérelmező a személyes adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét nem a jelen
Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint tette meg és az Adatkezelő a kérelmező megfelelő,
adatbiztonsághoz és/vagy titok védelemhez szükséges (jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti)
azonosítását nem tudta elvégezni (nem tudta érintettként beazonosítani), a kérelmezőt az
Adatkezelő hiánypótlásra hívja fel, amelynek elmulasztása, vagy nem teljesítése esetén a kérelem
megválaszolását az Adatkezelő nem tudja teljesíteni.

9

Az Adatkezelő által kért, szükséges személyes adatok megadására/hiányzó tevékenység
elvégzésére történő felhívástól a személyes adat megadásáig eltelt idő a kérelem
megválaszolásának határidejébe nem számít bele.
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az
adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
a) Tájékoztatáshoz való jog és hozzáférés
A GDPR 13. cikkében foglalt kötelezettségnek megfelelően az Adatkezelő köteles –
amennyiben a személyes adat az érintettől származik a személyes adatok megszerzésének
időpontjában – az adatkezelésre vonatkozó alábbi információkat érintettek rendelkezésére
bocsátani:
a) az adatkezelőnek és képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van
ilyen;
e) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen
időtartam meghatározásának szempontjai;
f) az érintett azon jogáról szóló tájékoztatás, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá
vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy
kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
g) hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban
történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
h) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
i) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses
kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az
érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges
következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.
Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az Adatkezelő az érintett
rendelkezésére bocsátja a fenti információkat, valamint azokon túlmenően a GDPR 14.
cikkének értelmében az alábbi információkat:
a) az érintett személyes adatok kategóriái;
b) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
c) a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan
hozzáférhető forrásokból származnak-e.
Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg az Adatkezelő a tájékoztatást:
a) a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy
hónapon belül;

10

b) ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják,
legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
c) ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok
első alkalommal való közlésekor köteles megtenni.
Nem kell eleget tenni a fent írt tájékoztatási kötelezettségnek, amennyiben:
 az érintett már rendelkezik az e pontokba foglalt információkkal,
 a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul vagy
aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne,
 az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az Adatkezelőre
alkalmazandó uniós vagy a hatályos magyar jog, amely az érintett jogos érdekeinek
védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről is rendelkezik vagy
 a személyes adatoknak valamely uniós vagy a hatályos magyar jogban előírt
szakmai titoktartási kötelezettség alapján bizalmasnak kell maradnia.
Az érintett hozzáférési joga – a GDPR 15. cikkében meghatározottakkal összhangban –
az alábbi információk rendelkezésre bocsátására terjed ki:
 adatkezelés céljai;
 érintett személyes adatok kategóriái;
 azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják;
 személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 érintett jogai a személyes adatok kezelése körében;
 az adatok forrása, amennyiben nem az érintettől gyűjtötték őket;
 automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk.
Az Adatkezelő minden esetben törekszik arra, hogy az általa az érintettnek adott
tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a
lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és
közérthető legyen. A tájékoztatás és intézkedés megtételéréért az Adatkezelő felelős. Az
Adatkezelő az érintettnek adott minden tájékoztatást írásban tesz meg, ideértve az
elektronikus utat is. Az Adatkezelő tekintettel a GDPR 15. cikkében, valamint a 32.
cikkében foglalt adatbiztonsági szabályokra tekintettel az érintett számára tájékoztatást
csak és kizárólag abban az esetben nyújt, ha az Adatkezelő meggyőződött az érintett
személyazonosságáról. Amennyiben a személyazonosság igazolása nem történik meg, az
Adatkezelő az érintetti joggyakorlási kérelmet elutasítja, és egyben tájékoztatja az
érintettet jogai gyakorlásának módjáról.
Az Adatkezelő az érintettet a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül
tájékoztatja a jogaival kapcsolatos - megfelelően közölt nyilatkozatba foglalt - kérelem
esetén. Figyelembevéve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez az egy
hónapos határidő további két hónappal meghosszabbítható az Adatkezelő által az
Adatkezelőhöz történő kérelem benyújtásától/beérkezésétől számított egy hónapon belüli
indokolt, érintettnek küldött tájékoztatással.
Megfelelő közlésnek, illetve beérkezésnek az számít, ha az írásba foglalt igényt az érintett
az Adatkezelő hivatalos címére vagy az erre a célra megadott email címére megküldi és
az oda megérkezik.

11

A nem a fentieknek megfelelően közölt igényt az Adatkezelő nem veszi figyelembe.
A személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen
hozzáférhető és közérthető kell, hogy legyen, valamint azt világosan és egyszerű
nyelvezettel kell megfogalmazni. Ez az elv vonatkozik különösen az érintetteknek az
adatkezelő kilétéről és az adatkezelés céljáról való tájékoztatására, valamint az azt célzó
további tájékoztatásra, hogy biztosított legyen az érintett személyes adatainak tisztességes
és átlátható kezelése, továbbá arra a tájékoztatásra, hogy az érintetteknek jogukban áll
megerősítést és tájékoztatást kapni a róluk kezelt adatokról.
Az Adatkezelő a jelen pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedéseket
díjmentesen végzi, költségtérítést az Adatkezelő csak a GDPR 12. cikk (5) bekezdésében
meghatározott esetben számít fel.
b) Helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés
célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett
kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
c) Tiltakozás joga
Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az Adatkezelőhöz intézett
nyilatkozatával, ha az adatkezelés jogalapja
 a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy
 a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.
Tiltakozási jog gyakorlása esetén az Adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes
adatokat, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő
erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival
és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az
adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, az Adatkezelő vezetősége dönt.
Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja az érintettet. A
megállapításig terjedő időtartamra a személyes adatok megfelelően korlátozásra kerülnek.
d) Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:
 az érintett vitatja az adatok pontosságát, az adatok helyességének megállapításáig
terjedő időtartamra az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését;
 az adatkezelés jogellenes és az érintett törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;
 az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de az érintett igényli azokat jogi
igények előterjesztéséhez;

12

 az érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen a GDPR 21. cikke szerint, a
tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.
Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de
legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az Adatkezelő felfüggeszti, a tiltakozás
megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt tájékoztatja.
Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot az Adatkezelő korlátozza, azaz kizárólag a
tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg:
 az érintett hozzájárul az adatkezeléshez;
 jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése;
 más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a
személyes adatok kezelése; vagy
 jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.
Amennyiben az adatkezelés korlátozását az Adatkezelő feloldja, a korlátozás feloldását
megelőzően a korlátozás feloldásának tényéről írásban tájékoztatja azt az érintettet, akinek
a kérésére a korlátozás megtörtént, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy
aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Ha az adatkezelés korlátozását az érintett kérte, a
korlátozás feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet.
e) Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az
érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az
alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
d) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban
előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
VAGY
e) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása
esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további
megőrzése jogszerűnek tekinthető,
a) ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy
b) ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés (azaz az Adatkezelési
Nyilvántartásban jogi kötelezettség jogalappal rögzített tevékenység esetén az
adatkezelés céljának megfelelő időtartam alatt), vagy
c) ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy

13

d) ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy
e) ha népegészségügy területén érintő közérdekből,
f) ha közérdekű archiválás céljából, vagy
g) ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy
h) ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
f) Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik
adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a
személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben:
 az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy az adatkezelésre olyan
szerződés teljesítése érdekében volt szükség, amelyben az érintett az egyik fél vagy
az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) vagy b) pont, illetve 9. cikk
(2) bekezdés a) pont]
ÉS
 az adatkezelés automatizált módon történik.
E pontba foglalt jog nem illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés közérdekű vagy az
Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges, valamint, ha ez a jog hátrányosan érintené mások jogait és
szabadságait.
Amennyiben az Adatkezelőnek személyes adatokat az érintett adathordozhatósághoz való
joga alapján az érintetten kívüli személy részére kell kiadnia, az Adatkezelő a jelen
Adatkezelési tájékoztató keretében tájékoztatja és felhívja e címzett harmadik személyt
arra, hogy az Adatkezelő által az érintett vonatkozásában átadott személyes adatokat nem
használhatja saját céljára, és ezen személyes adatokat kizárólag a vonatkozó adatvédelmi
jogszabályok rendelkezései szerint, célhoz kötötten kezelheti. Az Adatkezelő az érintett
kérésére harmadik személy részére megfelelően továbbított személyes adatok harmadik
személy általi felhasználásáért felelősséget nem vállal.
g) A hozzájárulás visszavonásához való jog
Amennyiben az érintett személyes adatai Adatkezelő általi kezelésének jogalapja az
érintett hozzájárulása, akkor az adatkezeléshez adott hozzájárulását az érintett bármikor
visszavonhatja. Ezzel kapcsolatban az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az
Adatkezelő az érintett által adott hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti az
érintett személyes adatait jogi kötelezettségének teljesítése vagy jogos érdekei
érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő
jog korlátozásával arányban áll.

7. Jogorvoslat

14

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről; valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését; az adatkezelés korlátozását; adatainak törlését a helloashbury@gmail.com
e-mail címen vagy írásban, az Adatkezelő székhelyére megküldött levélben írásbeli kérelme
alapján. Az érintett jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen, valamint élhet adathordozhatósághoz
való jogával. Adatkezelő tájékoztatja továbbá érintettet, hogy hozzájárulását bármikor
visszavonhatja.
Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv.
rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli, ahogy az Adatkezelő személyes adatait kezeli,
úgy panasszal fordulhat az Adatkezelőhöz a dressbyashbury@gmail.com e-mail címen, továbbá az
érintett jogosult az Adatkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal közvetlenül a
hatósághoz is fordulni, bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.,
telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu). Az
érintettnek lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben
soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a
tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek)
nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

Az oldal tetejére